อัดดีนุล นะศีหะฮฺ

 

 
  อย่าติดตามในสิ่งที่ไม่มีความรู้

โดย   (วะเราะษะตุสซุนนะฮ์)
  มุสลิมต้องไม่ซื้อเสียงขายเสียง

โดย   (วะร่อษะตุซซุนนะฮ)
  อย่าเข้าใกล้ซินา

โดย   (วะร่อษะตุซซุนนะฮฺ)
  การฆ่าตัวตาย

โดย   (วะร่อษะตุซซุนนะฮฺ)
  หุก่มของสุรา

โดย   (อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด )

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com