อภิปรายศาสนธรรมเรื่อง    : "อะกีดะฮฺซะลัฟ"

อาจารย์ผู้บรรยาย           :อ.มูฮัมหมัดอามีน เจ๊ะหนุ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / อ.อับดุรเราะฮีม ศรีวิรัตน์

สถานที่บรรยาย              : งานมัสญิดอัซซะลาฟียฺ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 8  มีนาคม 2557 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 12 มีนาคม 57 เวลา 10.00 น.