อภิปรายศาสนธรรมเรื่อง    : "นิ่งเสียดีกว่า...หากพูดดีไม่ได้"

อาจารย์ผู้บรรยาย           :อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / คอลิด บู่ทอง

สถานที่บรรยาย              : งานมัสญิดดารุลอัรกอม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2556 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 14 ตุลาคม 56 เวลา 23.35 น.