อภิปรายศาสนธรรมเรื่อง    : "อะกีดะฮฺ ตลอดชีวิต"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.ฮะบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย / อ.อามีน เจ๊ะหนุ                                                         / คอลิด บู่ทอง

สถานที่บรรยาย              : งานมัสญิดดารุลอัรกอม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 14 ตุลาคม 56 เวลา 13.35 น.