40 หะดีษ อันนะวาวียฺ


 โดย อิหม่ามอบูซะกะรียา ยะหฺยา อิบนิ ชะร็อฟ อันนะวาวีย

แปลโดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

 

 

 

  หะดีษที่  35 สิทธิต่าง ๆ ของความเป็นพี่น้องมุสลิม
  หะดีษที่  34 การขจัดความชั่วคือสิ่งที่จำเป็นในอิสลาม

  หะดีษที่  33 พื้นฐานของการตัดสินความในอิสลาม

  หะดีษที่  32 ไม่ทำอันตรายและไม่ตอบโต้สิ่งที่เป็นอันตรายแก่ผู้อื่น

  หะดีษที่  31 การใช้ชีวิตอย่างสมถะ
  หะดีษที่  30 การหยุดตรงที่ขอบเขตของศาสนา
  หะดีษที่  29 หัวหลักของการงานในอิสลามและเสาหลักของมัน
  หะดีษที่  28 การเชื่อฟังและการปฏิบัติตามซุนนะฮ์
  หะดีษที่  27 ความดีและความชั่ว
  หะดีษที่  26 หลากหลายหนทางของความดี
  หะดีษที่  25 ความประเสริฐของการรำลึกถึงอัลลอฮฺ
  หะดีษที่  24 อย่าได้อธรรมซึ่งกันและกัน
  หะดีษที่  23 ทุก ๆ ความดีคือการทำทาน
  หะดีษที่  22 หนทางสู่สวรรค์
  หะดีษที่  21 การยืนหยัดต่อหลักการอิสลาม
  หะดีษที่  20 ความประเสริฐของความละอาย
  หะดีษที่  19 การช่วยเหลือและคุ้มครองจากอัลลอฮฺ
  หะดีษที่  18 มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺและมีมารยาทที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์
  หะดีษที่  17  การมีคุณธรรมต่อทุกสิ่ง
  หะดีษที่  16  จงระงับความโกรธ
  หะดีษที่  15 สิทธิของแขกและเพื่อนบ้าน
  หะดีษที่  14 ห้ามสังหารมุสลิมด้วยกัน
  หะดีษที่  13 การรักพี่น้องมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งของการมีอิหม่าน
  หะดีษที่  12 ให้ความสนใจในสิ่งที่เป็นประโยชน
  หะดีษที่ 11 ออกห่างจากบรรดาสิ่งที่คลุมเครือ
  หะดีษที่ 10 การบริโภคสิ่งที่หะลาลคือสาเหตุของการตอบรับดุอาอฺ
  หะดีษที่ 9 การเชื่อฟังโดยไม่ดื้อดึงต่อหนทางแห่งความปลอดภัย
  หะดีษที่ 8 เลือดเนื้อและทรัพย์สินของมุสลิมนั้นเป็นที่ต้องห้าม
  หะดีษที่ 7 การตักเตือนกัน คือพื้นฐานทางศาสนา
  หะดีษที่ 6 ความเคร่งครัดในการออกห่างจากสิ่งคลุมเครือ
  หะดีษที่ 5 การปฏิเสธอุตริกรรมในศาสนา
  หะดีษที่ 4 การสร้างมนุษย์ การกำหนดอายุ การกำหนดปัจจัยยังชีพ
  หะดีษที่ 3 รุก่นต่าง ๆ ของอิสลาม
 หะดีษที่ 2 อัลอิสลาม อัลอิหม่าน อัลอิหฺซาน
  หะดีษที่ 1 การตั้งเจตนาในการงานต่าง ๆ


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com