การทอดทิ้งอัลกุรอ่าน


 

ท่านอิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวอธิบายไว้ในหนังสือ "อัลฟะวาอิด" ของท่านว่า :

การทอดทิ้งอัลกุรอานนั้น มีหลายรูปแบบด้วยกัน :


ประการแรก : ทอดทิ้งด้วยการไม่ยอมสดับฟัง ไม่ศรัทธา ไม่สนใจอัลกุรอาน


ประการที่สอง : ทอดทิ้งด้วยการไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนแห่งอัลกุรอาน ไม่ทำตามสิ่งที่อัลกุรอานบอกว่า หะล้าลหรือหะรอม แม้ว่าจะอ่านและศรัทธาในอัลกุรอานก็ตาม


ประการที่สาม : ทอดทิ้งด้วยการไม่นำอัลกุรอานมาเป็นธรรมนูญปกครอง ไม่นำอัลกุรอานมาตัดสินไม่ว่าจะเรื่อง อะกีดะฮฺหรือหลักปฏิบัติ และมีความคิดว่าอัลกุรอานนั้น ไม่อาจนำมายึดเป็นหลักฐานได้อย่างเต็มร้อย


ประการที่สี่ : ทอดทิ้งการครุ่นคิดทำความเข้าใจอัลกุรอาน และเจตนารมณ์ที่แท้จริงของอัลลอฮฺ


ประการที่ห้า : ทอดทิ้งการรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในหัวใจด้วยอัลกุรอาน แล้วขวนขวายหาสิ่งอื่นใดมาเป็น ยารักษาโรค


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 20 พฤษภาคม 55 เวลา 20.30 .